Voor 19:00 besteld, morgen in huis!      Laagste prijsgarantie     Gratis Levering       Afhalen mogelijk


Algemene voorwaarden

Eurofietsen.nl
Klokbaai 11, 1506 VE Zaandam

Telefoonnummer 010-7864929 (09:30 t/m 18:00 uur op werkdagen)
Voor vragen en of opmerkingen kunt u terecht bij: info@eurofietsen.nl

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 Bestelprocedure: de procedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3 Klant: de wederpartij van Eurofietsen.nl met wie Eurofietsen.nl een Overeenkomst aangaat.

1.4 Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5 Partijen: Eurofietsen.nl en Klant gezamenlijk.

1.6 Eurofietsen.nl de partij welke zich bedient van Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7 Website: de website van Eurofietsen.nl, te vinden onder de URL.

1.8 Zaken: zaken welke Eurofietsen.nl op haar Website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en/of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2 Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2 Eurofietsen.nl garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en/of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een grond zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Eurofietsen.nl hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3 Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Eurofietsen.nl er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief verzendkosten (indien er niets is verzonden naar u), zo snel als dat voor Eurofietsen.nl mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 30 (dertig) dagen.

 

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2 Eurofietsen.nl is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan:

a. door middel van elektronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure);
b. door middel van vooruitbetaling middels overschrijving (via de Bank);
c. door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor "bezorging onder rembours" gekozen wordt.

 

Artikel 5 Leveringstermijn

5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigings-e-mails zijn indicatief.

5.2 Eurofietsen.nl zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijnen te behalen.

5.3 Indien en voor zover Eurofietsen.nl niet binnen 14 (viertien) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Eurofietsen.nl heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Eurofietsen.nl mits:

a. de Zaken in de originele verpakking zitten en niet gebruikt zijn.
b. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Eurofietsen.nl.
c. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Eurofietsen.nl het in ontvangst heeft genomen. 

6.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 7 Reclameren

7.1 Indien en voorzover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Eurofietsen.nl al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Eurofietsen.nl mits: 

a. Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Eurofietsen.nl binnen bekwame tijd schriftelijk of e-mail heeft laten blijken;
c. de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Eurofietsen.nl.
d. de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket -en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Eurofietsen.nl het in ontvangst heeft genomen.

7.2 Indien na onderzoek van Eurofietsen.nl blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Eurofietsen.nl met Klant in overleg treden. 

7.3 Indien na onderzoek van Eurofietsen.nl inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

a. het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;
b. restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is. 

7.4 Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5 Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleend. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel verondersteld.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten en geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Eurofietsen.nl welk contact telefonisch, schriftelijk en elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeldt. Eurofietsen.nl zal uiterlijk binnen 14 (viertien) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

Klant kan het geschil -indien en voorzover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen – voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

 

Artikel 9 Garantie 

9.1 Eurofietsen.nl neemt ten aanzien van het geleverde de fabrieksgarantie over van de Fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties worden alleen uitgevoerd op afspraak bij onze locatie Admiraal de Ruyterweg 24A te Rotterdam. Reparaties anders uitgevoerd dan door Eurofietsen.nl worden niet vergoed.

9.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of normale slijtage.

9.2 Door reparatie en/of vervangen gaat de garantietermijn niet opnieuw in. Tenzij u uitdrukkelijk anders is aangegeven.

9.3 Voor overige garantiebepalingen wordt verwezen naar de regelingen en vorderingen die de wet aan Eurofietsen.nl stelt.

9.4 Op alle fietsen heeft u recht op garantie tot 1 jaar. Indien er problemen zijn buiten de garantieperiode, betaald u alleen voor de onderdelen. De arbeidskosten worden door Eurofietsen.nl gedekt.

 

Artikel 10 Overige bepalingen

Eurofietsen.nl is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

 

* Eurofietsen.nl is een onderdeel van Jouwfietsenwinkel